کاردرمانی ذهنی

در کاردرمانی ذهنی، خدمات بصورت بهبود تعادل،آموزش مهارتهای حرکتی وهماهنگی حرکتی،ومهارتهای شناختی،آموزش مهارتهای روزمره زندگی،تقویت توجه وتمرکز،افزایش تحمل کاری ودستورپذیری می باشد.

اتیسم ، Autism یا (درخودماندگی)

اختلال کم‌توجّهی – بیش‌فعالی (Attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD

اختلال یادگیری