اختلال کم‌توجّهی – بیش‌فعالی (Attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD

نقص در تمرکز یا اختلال بیش فعالی(ADHD)شرایطی را برای کودک فراهم میکند که نتواند آرام وبدون حرکت بنشیند، رفتارش را کنترل کرده وتوجه خودرا به یک موضوع خاص معطوف کند.
از هر۱۰۰کودک ۵کودک مبتلا به بیش فعالی است.اغلب مشکلات قبل از ۷سالگی شروع می شود وممکن است والدین تا وقتی فرزندشان بزرگتر نشده متوجه مشکل او نشوند.

 

بیش ففعالی

– علایم:

نوع بی دقت وبدون توجه:
اکثر کودکان (ADHD)در دقت وتوجه مشکل دارند این دسته غالبا:
– توجه زیادی به جزییات ندارند.
– به بازی وتکالیف مدرسه نمیتوانند تمرکز کنند.
– کارها وتکالیف مدرسه را تا آخر دنبال نمیکنند.
– نمیتوانند یک تکلیف را کامل انجام دهند.
– اسباب بازی و وسایلشان را اغلب گم میکنند.

نوع تکانشی_بیش فعالی
فرد بدون فکر اقدام به فعالیت میکند.فعالیت بیش از حد معمول قابل مشاهده ترین مشخصه است.کودک بیش فعال همیشه در حال انجام کاری است که قبل از فکر کردن به انجام آن اقدام به انجام آن کار میکند. مثلا به طور ناگهانی وسط خیابان شروع به دویدن میکند یا از درخت بلندی بالا می رود وحتی ممکن است آن موقعیتها آنها را شگفت زده کنند وگاهی هیچ ایده ای برای خارج شدن از آن وضعیت ندارند.
– بی قرارو نا آرام
– دویدن مدام از سویی به سوی دیگر یا بالا رفتن از چیزی
– پایین آمدن از صندلی وقتی اجازه انجام این کار را ندارند.
– عدم توانایی در بی سرو صدا بازی کردن
– بیش از حد صحبت کردن
– پاسخ ناگهانی وبدون فکر به سوال
– وسط بازی یا حرف دیگران پریدن
– عدم توانایی در صبر کردن

بیش فعالی

نوع ترکیبی:
همه علایم ذکر شده در بالارا دارند،در نتیجه افسردگی و اضطراب و عدم اطمینان به خود را دارندکه در اثر مشکلات مکرر در خانه و مدرسه بوجود می آید.
کاردرمانی و بیش فعالی:
کودک بیش فعال حتما باید برای دریافت کمک از تیم روانپزشکی،کاردرمانی وگفتاردرمانی ارجاع داده شود.
کاردرمانی به کودک بیش فعال کمک میکند که مهارتهای درکی_حرکتی،شناختی وتوانایی توجه وتحمل کاری،نظم وافزایش اعتماد به نفس در او بوجود آید.
از طریق کاهش بیش فعالی در کودکان با استفاده از تحریکات وستیبولار،افزایش کنترل وضعیتی وتعادل،افزایش هماهنگی دو طرفه ی بدنی،تقویت برنامه ریزی حرکتی توسط خود کودک،افزایش ثبات در پایداری عضلات،بالا بردن ویکپارچه کردن حواس کودکان به خصوص بینایی و شنوایی،افزایش قدرت تمایز بین محرکهای محیطی مختلف وتوجه به محرکات ضروری ،تسهیل خود تنظیمی در رفتارها وتقویت سازماندهی بر رفتارها وبرنامه های زندگی انجام می گیرد.