کار درمانی جسمی

کار درمانگر در بخش جسمی با استفاده از تکنیکهای حرکتی،ماساژ،وضعیت دهی،تمرین درمانی ضمن در نظر گرفتن علایق و تواناییهای بیمار فرد را به سمت زندگی مستقل سوق می دهند.گفتنی است هدف کاردرمانگر به حداکثر رساندن استقلال بیمار در فعالیتهای روزمره وفعالیتهای اجتماعی است.

جسمی